BIENVENUE SUR LE SITE DE l'EGLISE DU CHRIST DE PORT-AU-PRINCE

Mezanmi, detwonpe nou nan sa ki wè ak sove nanm no...
27 Aoû 2017 02:07 - ECPAPMezanmi, detwonpe nou nan sa ki wè ak sove nanm nou.

Satan fè anpil moun kwè yo se sèvitè Bondye epoutan se sèvitè li yo ye. Se sa menm, kòman’ [ ... ]

Lire ...
Livraison des Badges commandes
30 Avr 2017 04:12 - ECPAP

Si le Statut est "P", Réclamez votre Badge chaque dimanche avant 9:00 AM ou à 12:30 PM auprès de [ ... ]

Lire ...
Jesus Christ, le professeur par excellence !
19 Avr 2017 13:22 - ECPAPJesus Christ, le professeur par excellence !

Chers amis dans la doctrine, que grâce et paix de Yahvéh vous soient données de la part du profes [ ... ]

Lire ...

Bienvenue aux visiteurs et merci aux personnes qui les ont invites

N.B.: Seulement les formulaires reçus sont affichés ici
Total: 13
Nom_Complet Invite_Par
Fanfan Dorvens
Perre Exode
Angelin Joseph JeanAucun
Jean Danny Redgy M.Marie Nikeline Chery
Julmiste MichelahN/A
Roody RomulusN/A
Previlon AlsetteN/A
Laguerre RichardRadio
Vincent JackyRadio
Daniel EsaüRadio
Mario BernardUn frère
Christophe RoberthaUn membre
Beaugé DaniellaUne soeur
27 août 2017

Mezanmi, detwonpe nou nan sa ki wè ak sove nanm nou.

Haiti, detwonpe ou - pa kite yo ba ou mantiSatan fè anpil moun kwè yo se sèvitè Bondye epoutan se sèvitè li yo ye.

Se sa menm, kòman’w ka fè konprann anpil moun di yo se kretyen poutan yo pa konn kisa levanjil ye, yo pa konn kisa legliz ye, yo pa konn wòl ni pastè ni wòl predikatè.

Ou ka sezi tande sa, men se yon verite.

Ann reflechi ansanm:

Pifò moun di’w levanjil la se pawòl Bondye. Si se ta sa, avan yo batize yon moun fòk yo ta anseye li tout pawòl Bondye a, sòti nan jenèz pou rive nan apokalips. Paske nan mak 16:15-16 Jezi di preche levanjil moun ki kwè e ki batize ap sove.  La ou gentan wè yo nan manti.

Pifò moun kwè genyen 4 levanjil ki se levanjil Matye, Mak , Lik ak Jan. Poutan nan Galat 1:6 bib la di se Yon sèl levanjil ki genyen.  Genyen menm ki di’w yo se levanjil, yo fèt nan levanjil, yo grandi nan levanjil. Yon moun pa ka fèt nan levanjil paske yon ti bebe poko konnen sa yo rele “kwè” Jezi mande a.

 Mezanmi ! Gade moun kap peri akoz yo pa gen konesans chimen Bondye trase a.

Pou legliz la menm, kisa yo kwè li ye ? Kay kote yo reyini an wi. Se sak fè yo toujou ap di yo pral legliz. Se yon erè grav li ye lè’w di ou pral legliz – Li montre ou pa yon kretyen vre, kelkeswa nan lang ou di'l la (Bib la di jan yon moun pale tou di kiyès li ye). Sak pi rèd la, lè’w jennen yo ak kesyon sou mo legliz la, yo di’w legliz la se nou.  Men mande yo ki nou sa oubyen kòman nou fè vin legliz la, yo pa ka eksplike'w. Poutan kou yon frè ansent yon sè nan mitan yo, yo menm ankò yo di'w yo p’ap marye moun sa yo nan legliz, se yon lòt kote yo ale fè seremoni an. Ou wè jan yo kontredi tèt yo? Ebyen kisa yo pran pou legliz la la? Sak pi rèd la pa gen youn k’ap poze kesyon sa pami yo. Sa’l ye se avèg k’ap kondwi avèg. Epoutan yo fè klas yo wi, yo enjenyè., doktè, avoka, kontab, pwofesè, elatriye. Yo vin esklav inyorans. Se Yahweh menm ki lage sou yo yon espri egare paske yo refize chèche konnen volonte Bondye (yo pito rete nan leve jwenn) - Rom 1:28.

Pou kesyon pastè ak predikatè a menm yo nan erè nèt. Lè sa Satan kontan. Ni moun enstwi ni moun ki pa enstwi tout pran nan pyèj sa. Ki pyèj li ye ? Pou yo menm pastè a se li ki plase nan tèt legliz la epi predikatè yo vini aprè li tankou moun ki la pou pote valiz pastè oubyen bichòp la jan yo rele li nan anglè a. Donk pou yo menm se pastè ki fè predikatè. Se sak fè kou yo wè’w ak vès, yo toujou panse se pastè ou ye, ou gen legliz w’ap dirije pou’w fè kòb. Gade yon erè grav mezanmi ! Nou menm elèv Kris nou konnen se predikatè a oubyen evanjelis la se li menm ki fè pastè yo (yo plizyè nan legliz la) - Tit 1: 5-7. Nan Efezyen 4:11 la tou w’ap wè pastè yo se aprè evanjelis yo vini. Se nòmal paske si evanjelis la pat preche levanjil nan vil la, kòman Kris t’ap fè mete legliz li, aprè pou’w jwenn pastè yo ki se ouvriye ladan'l?

Evanjelis la oubyen predikatè a, wòl li se fè dekodaj pawòl Bondye a ki ekri an Ebre ak nan Grèk selon Apokalips 1:3/ 1Tim 4:13 - (Bondye pa voye pèsonn al pale ak legliz li nan non li si li pa konnen Grèk ak Ebre  - Apok 1:3 – Dayè li di lòm se mantè, imajine’w l’ap di sa li panse olye sa Bondye di).  Sepandan wòl pastè yo se priye ak malad yo, pran swen yo (Jak 5;14/1Pyè 1:1-5). Moun kap preche levanjil la li dwe viv de levanjil la. Sa se de evanjelis la y’ap pale. Se pa pastè yo. Paske pastè yo, yo la pou ede, se bèje yo ye.  Se predikatè a ki gen ase konesans ki ka fòme yo. Men se pa nan mouvman lòm fè pou fè lajan yo dwe ale ( Se moun ki resevwa levanjil la gratis nan men evanjelis la pou yo bay li gratis tou). Se sak fè se yon responsabilite li ye, li pa yon tit. Mezanmi li lè li tan pou nou eklere tèt nou, se sa n’ap ede’w fè la. Tout pwoblèm sa yo se paske levanjil la poko preche ase (leve jwenn fin anvayi tèt moun yo).

Jiskounya pifò moun poko konn kisa levanjil la ye. Si’w kwè'm manti mande moun ki di se pastè yo ye ak tout fidèl yo siyifikasyon mo levanjil la, definisyon'l epi deskripsyon'l pou'w tande koze y’ap di’w. E moun yo tou pifò ladan yo p’ap enterese konnnen, yo pa vle aprann, yo prefere kite santiman fanatik mare tèt yo. Epoutan yo kwè yo se kretyen, yo se predikatè, yo se dyak,yo di yo fè mirak, yo pale anlang, yo di Bondye beni yo paske yo gen viza, machin, kay elatriye, kòm si Kris te vin sou latè pou byen materyèl ti lèzòm  (Se pa li menm ki di tout bagay sa yo prale nan dife ? ). Yo mèt pa konprann pawòl Bondye a wi, yo di’w yo beni, se piyay! Yo pa menm ka fè diferans ant bon kè Bondye ak mirak. Tout bagay yo mele nan tèt yo. Lè sa Satan kontan paske li konfonn yo.

Elas ! Twòp fo doktè k’ap anseye mezanmi, yo menm rele yo monitè. Yo pa menm bezwen konn kisa li vle di. Bagay ki pa gen rapò ak bib ditou non. Men yo fè klas pou monitè, pawòl san sans !

Sonje pawòl la se yon syans li ye zanmi'm yo (Rom 11:33). Se sak fè Yahweh pa vle anpil moun foure kò yo ladan'l pou anseye'l (Jak 3:1). Ou dwe kalifye pou fè sa. Pòl te di Timote pou li mete moun ki save pou pale pou Yahweh.

Si ansèyman pa verite ni moun k’ap bay li a ni moun k’ap tande'l la, tout pral nan dife a (1 Tim 4:16).

Si ou pa vle ale nan dife a ou dwe kwè Kris te mouri, yo te antere li, papa li te resisite li epi li te parèt sou disip li yo. Si ou kwè sa genyen yon moun ki ka plonje’w nan dlo pou vin kretyen lapoula jan bib la mande sa (1 Ko 15 :1-5, Mak 16:15-16). Lè ou fin fè sa, adore Yahweh ak lòt kretyen yo jiskaske ti tan w’ap fè sou tè a fini.

Partagez cette info:

 

ECPAP Radio Live

  Heure approximative a Port-au-Prince: Saturday, 5h PM et 57mn
Heures de diffusion: Dim. 6h-7h AM, 1h-2h PM et Lun. - Sam.: 12h-1h PM

Recherche sur ECPAP

1 Cor 15 v 1 et 2

1 Cor 15 v 1 et 2

1 Or je vous fais savoir, frères, l’évangile que je vous ai évangélisé,que vous avez reçu, dans lequel aussi vous demeurez attachés,
2 par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous êtes attachés à laquelle parole je vous ai évangélisée, à moins que vous n’ayez cru en vain.

Actes 2 v 47

Actes 2 v 47

"...Et le seigneur ajoutait de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu ceux qui étant sauvés. "

ECPAP Tweets

Etude Audio - Liste

Librairie des prédications analyse de l'ECPAP:

Audio de semaine:

  1. Radio:
  2. Adoration:

Archives des Prédications analyse:

  1. Audio
  2. Texte

Utilisateurs en ligne

Nous avons 2 visiteurs en ligne

La Fondation Grace

This decision was taken back in January 2007 and the name of the foundation is “Grace Foundation”.

Lire

Spring H. University

L'institution est fondée et dirigée par le docteur Marie Wesner Pierre Monome, BS, MD. diplomée de la Winston-Salem State University en biologie et de la St . Georges University, School of Medicine, en médecine.

Visiter